Các Khóa tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục, Kỹ năng thế kỉ 21 trong Giáo dục

Các Khóa tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục, Kỹ năng thế kỉ 21 trong Giáo dục

Với mục tiêu thúc đẩy mô hình huấn luyện trực tuyến, Trung tâm SEAMEO RETRAC dự kiến sẽ tiến hành các khóa tập huấn trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục, và ứng dụng các kỹ năng thế kỉ 21 trong giáo dục dành cho đối tượng là giảng viên, cán bộ lãnh đạo và quản lý trong Khu vực vào  cuối tháng Năm và tháng Sáu trong năm.

Comments are closed.