Khóa Tập huấn về “Xây dựng và Phát triển Thương hiệu cho các Trường Đại học”, ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018

Khóa Tập huấn về “Xây dựng và Phát triển Thương hiệu cho các Trường Đại học”, ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018

Nhằm hỗ trợ cho các trường đại học và cao đẳng trong công tác xây dựng những chiến lược, chính sách phù hợp  liên quan đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu của trường, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn chuyên đề về “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho trường đại học” tại Trung tâm vào ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018. Nội dung tập huấn bao gồm tìm hiểu về những khái niệm, định nghĩa về thương hiệu và xây dựng thương hiệu, vai trò và lợi ích của việc xây dựng và phát triển thương hiệu, chiến lược và công cụ để triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu được thành công, v.v. học viên của khóa tập huấn bao gồm cán bộ quản lý, chuyên trách về xây dựng và phát triển thương hiệu của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Comments are closed.