Hội thảo tập huấn “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh tại các trường phổ thông”

Hội thảo tập huấn “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh tại các trường phổ thông”

Hội thảo tập huấn “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh tại các trường phổ thông” sẽ được tổ chức vào 2 ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2018 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu chung của buổi hội thảo là cập nhật và chia sẻ thông tin về kinh nghiệm và giải pháp xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong và ngoài lớp học tại các trường phổ thông tại Việt Nam và khu vực.

Comments are closed.