::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn “Quản trị nhân sự trong giáo dục”, 29-31/01/2018


Trung tâm SEAMEO RETRAC dự kiến sẽ tiến hành tổ chức khóa Tập huấn về Quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục. Đối tượng tham gia bao gồm các cán bộ công tác trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và phát triển nhân sự tại các trường đại học. Khóa học dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018.