::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Phiên họp thường niên của Ban Ngôn Ngữ và Văn Hóa Nước Ngoài, 2/2/2018


Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài sẽ tổ chức buổi họp thường niên để xem lại các hoạt động đã thực hiện trong năm 2017 và lên kế hoạch cho năm 2018 tại Hội trường quốc tế của Trung tâm SEAMEO.