::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 11 của Trung tâm SEAMEO RETRAC


Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 11 của Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam đã được tổ chức tại Học viện Quản lý giáo dục Aminuddin Baki, Genting, Malaysia từ  ngày 27 đến ngày 30 tháng 8  năm 2008. Ngoài 12 thành viên Hội đồng, còn có sự hiện diện của các vị khách quí đến từ các tổ chức giáo dục quốc tế và các Bộ Giáo dục Thái Lan, Malaysia, và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

 Tại phiên họp, HĐQT đã nhấn mạnh đến các chính sách liên quan đến quyền ưu đãi miễn trừ của Trung tâm – thành viên của tổ chức SEAMEO và là một tổ chức quốc tế - cần được hưởng theo như qui định trong Bản Thỏa thuận và Quy chế Hoạt động của Trung tâm SEAMEO RETRAC được ký kết năm 2004 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và tổ chức SEAMEO.  Hội đồng cho là Trung tâm cần được hưởng chế độ miễn trừ thuế giống như các trung tâm SEAMEO khác và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT làm việc  với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các bộ ngành liên quan để giải quyết vấn đề miễn trừ thuế cho SEAMEO RETRAC và thông báo cho Hội đồng về kết quả làm việc.

 

 

 

Nguồn: www.seameo.org