::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2006-2007::