::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 Hội đồng học thuật SEAMEO RETRAC lần 5


Hình ảnh của Hội đồng học thuật SEAMEO RETRAC từ 25-28/12/2008 tại Nha Trang.


(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)