::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 Khóa học Thạc sĩ Ngôn ngữ "Applied Linguistics Intake 4".


Hình ảnh khóa học "The MA Course in Applied Linguistics Intake 4".


(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)