::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 Triển lãm giáo dục Worlddidac 2008


Triển lãm thiết bị và công nghệ giáo dục quốc tế “Worlddidac Vietnam 2008”  do Trung tâm và Công ty đa quốc gia Reed Tradex phối hợp tổ chức vào ngày 3-5/12/2008 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)