::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 Ngày Nhà giáo Việt Nam


Buổi lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm ngày 18/11/2008 Tham gia buổi lễ có trên 100 giảng viên và nhân viên Trung tâm.


(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)