::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Đề án 322 – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam


Chương trình đào tạo chuẩn bị cho các học viên đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước hàng năm được tổ chức tại SEAMEO RETRAC từ 22/6 đến 29/8/2009. Ngoài việc giúp các học viên đạt điều kiện tiếng Anh cần thiết để tham gia các chương trình đào tạo sau đại học tại nước ngoài, chương trình đào tạo còn trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết cho việc học tập và sinh sống tại nước ngoài như phương pháp nghiên cứu, kỹ năng trình bày và thảo luận nhóm, kiến thức cơ bản cho việc sống và học tập ở nước ngoài, đọc viết học thuật, v.v…

Khoảng 80 ứng viên từ miền Trung và miền Nam Việt Nam đã đăng ký tham dự khóa học.