::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam


Được sự tài trợ của hội cựu sinh viên chương trình Fulbright, trung tâm SEAMEO - Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.Khóa tập huấn diễn ra trong ba ngày từ 21 từ 23 tháng 12 năm 2009.


Tham dự khóa tập huấn gồm có 30 cán bộ, chuyên viên và lãnh đạo phòng công tác sinh viên của các trường đại học và cao đẳng, hầu hết là từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các nội dung được đề cập đến trong khóa tập huấn là: Tác động của toàn cầu hóa đối với sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng; Khẳng định vai trò của phòng công tác sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng và Công tác tư vấn, hướng nghiệp và giám sát, hỗ trợ cá nhân và tinh thần của phòng công tác sinh viên… Các học viên đã được tiếp cận những kiến thức cập nhật và mở ra cho họ những định hướng để hoạch định kế hoạch hành động cho công tác sinh viên tại trường họ đang công tác. Đồng thời khóa tập huấn cũng đã tạo cơ hội cho các học viên chia sẻ những khó khăn cũng như những thành công họ đã đạt được đối với công tác sinh viên của trường.