::SEAMEO RETRAC > Dịch vụ > Du học SEAMEO::
 


Đối tác


Danh sách đối tác:


No

School

Location

Website

USA

1


Đại học Công lập bang California Fullerton

Fullerton / California

www.fullerton.edu

2

Đại học Công lập bang California San Francisco

San Francisco/California

www.sfsu.edu

3

Cao đẳng cộng đồng San Francisco

San Francisco/California

www.ccsf.edu

4


Đại học Công lập bang California Northridge

Northridge / California

www.csun.edu

5

Đại học Công lập Bang California San Diego

San Diego / California

www.ucsd.edu

6

Cao đẳng Mission

Mission/ California

www.missioncollege.org

7

Đại học Công lập Bang California Long Beach

Long Beach / California

www.csulb.edu

8

Cao đẳng Long Beach

Long Beach / California

www.lbcc.edu

9

Đại học Công lập Bang California San Jose

San Jose / California

www.sjsu.edu

10

Cao đẳng Cộng đồng De Anza

Cupertino / California

www.fhda.edu

11

Cao đẳng Cộng đồng Foothill

Los Altos Hills / California

www.fhda.edu

12

Cao đẳng Cộng đồng Leeward

Pearl City / Hawaii

www.leeward.hawaii.edu

13

Cao đẳng Cộng đồng Edmonds

Edmonds, Washington

www.edcc.edu

14

Trường Trung học Solomon

Edmonds, Washington

www.solomonschool.com

15

Cao đẳng Cộng đồng Houston

Houston/Texas

www.hccs.edu

16

Đại học Dallas Baptist

Dallas / Texas

www.dbu.edu

17

Cao đẳng Brookhaven

Dallas /Texas

www.brookhavencollege.edu

18

Đại học Nam Florida

Tampa/Florida

www.usf.edu

19

Cao đẳng Cộng đồng Skagit

Mount Vernon / Washington

www.skagit.edu

20

Cao đẳng Camdeen

 

www.camdencc.edu

21

Cao đẳng Cộng đồng Portland

Portland / Oregon

www.pcc.edu

22

Cao đẳng Maryville

Maryville / Tennessee

www.maryvillecollege.edu

 

 

 

 

SINGAPORE

1

Đại học James Cook

 

www.jcu.edu.sg

2

EASB

 

www.easb.edu.sg/

3

Học Viện Quản Lý Singapore (MDIS)

 

www.mdis.edu.sg

4

Trường Phổ thông Trung học St. Francis Methodist

 

www.sfms.edu.sg

5

Cao đẳng Bách khoa Temasek

 

www.tp.edu.sg

6

Cao đẳng Bách khoa Republic

 

www.rp.sg

7

Học Viện Giáo dục Quốc Gia Singapore

 

www.nie.edu.sg

8

Tổ chức Giáo dục TMC

 

www.tmc.edu.sg

 

 

 

 

CANADA

1

Cao đẳng Imperial

Toronto, ON

www.imperialcollege.org

2

Cao đẳng Cộng đồng Vancouver

Vancouver, BC

www.vcc.bc.ca

3

Toronto District School Board (*)

Toronto, ON

www.tdsb.on.ca

4

Cao đẳng George Brown

Toronto, ON

www.georgebrown.ca

5

Học Viện Kỹ thuật Humber

Toronto, ON

www.humber.ca

6

Cao đẳng Mohawk

Hamilton, ON

www.mohawkcollege.ca

7

Đại học British Columbia

Vancouver, BC

www.ubc.ca

8

Đại học Toronto

Toronto, ON

www.utoronto.ca

9

Đại học Alberta

Edmonton, Alberta

www.ualberta.ca

 

 

 

 

AUSTRALIA

1

Đại học Kỹ Thuật Curtin

Perth

www.curtin.edu.au

2

Đại học Deakin

Melbourne

www.deakin.edu.au

3

Đại học Tây Sydney 

Sydney

www.uws.edu.au

4

Trường Trung học Immanuel

 Adelaide

www.immanuel.sa.edu.au

5

Tổ chức Giáo dục Navitas

 

www.navitasworld.com

 

 

 

 

NEW ZEALAND

1

Đại học Lincoln

Christchurch

www.lincoln.ac.uk

2

Đại học Quốc tế Thái Bình Dương

Palmerston North

www.ipc.ac.nz

3

Đại học Waikato

Hamilton

www.waikato.ac.nz