::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo về hệ thống tự đánh giá đại học khu vực Asean/Đông Nam Á lần thứ 3


TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC, đã tham dự  hội thảo “Hệ thống tự Đánh giá Đại học khu vực ASEAN/ĐÔNG NAM Á” lần thứ 3 tại Penang, Malaysia, vào ngày 26-27 tháng 2, 2011.Mục đích của hội thảo là nhằm củng cố khuôn mẫu được sử dụng cho việc tự đánh giá ngành học chủ chốt tại các trường đại học ở Campuchia, CHDCND Lào, Philipin, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.