::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc tế giữa Việt Nam và Canada


Vào ngày 1/3/2011, Trung tâm SEAMEO tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy Quan hệ Hợp tác Quốc tế giữa Việt Nam và Canada, với sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh Sự Quán Canada, ông Audri Tushar Mukhopadhyay, 15 trường Cao đẳng Việt Nam và 7 trường Cao đẳng Canada.

Mục tiêu chung của diễn đàn này là nhằm để đẩy mạnh sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada bằng cách tăng cường sự hiểu biết về hệ thống các trường cao đẳng của Canada và tạo điều kiện cho sự nhận biết hơn nữa về mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đối với sự thúc đẩy sinh viên, khoa và các nhà quản lý giáo dục giữa hai quốc gia.