::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2006-2007 > Những sự kiện khác::
 


Globalization and Localization in CALL 2007

Hình ảnh của "Globalization and Localization in CALL 2007", ngày 5,6,7/11/2007.
Read more...

Globalization in Education: Opportunities, Challenges, and Implications for Vietnam and the Region

Hình ảnh các hội thảo quốc tế Chương trình toàn cầu hóa về giáo dục: Cơ hội, thách thức, và tiềm ẩn cho Việt Nam và khu vực.Read more...

The business trip to Tsukuba University, Japan

Chuyến viếng thăm Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Mục đích của chuyến đi là nhằm trao đổi thông tin liên quan đến các hoạt động đào tạo giáo viên, khai thác mối quan hệ hợp tác trong việc đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Tsukuba và các trung tâm SEAMEO để tìm ra các quan hệ hợp tác trong một số lĩnh vực. Chuyến đi gồm 2 ngày tham dự hội thảo, 2 ngày tham quan các trường học của Đại học Tsukuba.

Read more...

GBM 2008

Hình ảnh Hội đồng Quản trị 2008

Read more...