::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn giáo viên về giáo trình Top Notch


Ngày 21/3/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với nhà xuất bản Longman Pearson tổ chức tập huấn sử dụng giáo trình Top Notch cho các giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm.Bà Paula Hanna, chuyên gia từ Nhà xuất bản Longman Pearson đã minh họa các hoạt động giảng dạy trên lớp sử dụng giáo trình này nhằm giúp giáo viên tiếp cận các bước lên lớp một cách có hiệu quả hơn trong các tiết học giao tiếp và viết.Giáo trình Top Notch là tài liệu giảng dạy chính của chương trình tiếng Anh tổng quát tại Trung tâm SEAMEO RETRAC từ tháng 3/2010.