::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Hội thảo quốc tế “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”


Ngày 14-15/7/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm, tập trung vào ba chủ đề chính trong cải cách giáo dục đại học: giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)