::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 14 của Trung tâm SEAMEO RETRAC


Từ ngày 9-12/8/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 14 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 8 thành viên Hội đồng, còn có sự hiện diện của các quan khách đến từ các tổ chức giáo dục quốc tế.


Ngài Pehin Abu Bakar Apong, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO lần thứ 46 và là Bộ trưởng Giáo dục Brunei đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Tại phiên họp, TS. Đặng Văn Hùng, Phó Giám đốc đã báo cáo vắn tắt các vấn đề chính trong phiên họp Giám đốc các Trung tâm SEAMEO (Center Directors Meeting) diễn ra ngày 5-7/7/2011 tại Bangkok, Thailand. Các thành viên HĐQT đã thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động và tài chính năm 2010-2011 của Trung tâm. Kết thúc phiên họp, Hội đồng nhất trí kỳ họp lần thứ 15 sẽ được tổ chức vào tháng 9/2012.