::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 14 của Trung tâm SEAMEO RETRAC


Từ ngày 9-12/8/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 14 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 8 thành viên Hội đồng, còn có sự hiện diện của các quan khách đến từ các tổ chức giáo dục quốc tế.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)