::SEAMEO RETRAC > WebIDD::
 


Liên hệ


 


Phòng Hợp tác Quốc tế
Ông Trương Bảo Duy, ThS.
Tổ trưởng
Tel: (84-8) 38245618 (Ext: 136)
E-mail: tbduy@vnseameo.org    

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, ThS.
Cán bộ chương trình
Tel: (84-8) 38245618 (Ext: 119)
Email: ntpuyen@vnseameo.org


Du học
Bà Phan Thị Ngọc Mai, ThS.
Chuyên viên tư vấn
Tel: (84-8) 38245618 (Ext: 118)
E-mail: ptnmai@vnseameo.org