::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Giảng dạy tiếng Anh::
 


Tiếng Anh dành cho Doanh nghiệp

SEAMEO RETRAC thường xuyên mở các khóa đào tạo tiếng Anh đặc biệt và với nhiều chương trình đa dạng cho các cơ quan, doanh nghiệp bao gồm các khóa tiếng Anh tổng quát , tiếng Anh giao tiếp, giao tiếp thương mại, tiếng Anh học thuật như TOEFL, IELTS, TOEIC… Đồng thời Trung tâm cũng thiết kế các khóa học đáp ứng yêu cầu khác nhau về mục tiêu, nội dung, khối lượng và thời gian đào tạo của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Read more...

Bản tin

Các bản tin liên quan đến Ban Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

Read more...