::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục


 

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)