::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Họp với Ban lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo


Nhằm thực hiện đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông các bậc học.Trung tâm SEAMEO – Việt Nam là một trong 8 đơn vị được Bộ chọn thực hiện nhiệm vụ này. TS. Đặng Văn Hùng, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm SEAMEO đã làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng để bàn kế hoạch hợp tác về kiểm tra năng lực tiếng Anh và tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực ngôn ngữ cho giáo viên tiếng Anh các cấp theo yêu cầu của Bộ.