::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Hoạt động đào tạo


Danh sách chọn lọc các hoạt động đã thực hiện.

Các khóa tập huấn trong năm 2012
STT Ngày Khóa tập huấn
1 6-10/02/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 2)
2 12-16/3/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 3)
3 9-12/4/2012 Khóa Tập huấn Quốc tế về “Nâng cao chất lượng Quản lý và
Lãnh đạo trong giáo dục Đại học"
4 7-11/5/2012 Kỹ năng viết dự án xin tài trợ
5 7-28/4/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho cán bộ và giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (module 1)
6 5-26/5/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho cán bộ và giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (module 2)
7 2-30/6/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho cán bộ và giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (module 3)
8 04-06/7/2012 Huấn luyện Kỹ năng giải quyết vấn đề cho công ty CAMPINA (Bình Dương)
9 23-26/7/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 1)
10 06-10/8/2012 Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - Khóa 1
11 13-17/8/2012 Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - Khóa 2
12 20-24/10/2012 Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - Khóa 3
13 01/9/2012 - 31/10/2012 Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ lãnh đạo các khoa tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - Tập huấn trực tuyến
14 20-23/08/2012 Nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo giáo dục cho cán bộ lãnh đạo giáo dục tỉnh Long An (Xây dựng kế hoạch chiến lược)
15 27-30/8/2012 Nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo giáo dục cho cán bộ lãnh đạo giáo dục tỉnh Long An (Quản lý tài chính, tải sản)
16 24-27/9/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 3)
17 22-25/10/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 2)
18 6-8/11/2012 Phối hợp với SEAMOLEC tổ chức Tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học"
19 17-20/12/2012 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 1)
 
Hội thảo quốc tế trong năm 2012
STT Ngày Hội thảo quốc tế
1 28-29/6/2012 Hội thảo quốc tế về Đáp ứng nhu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học thế kỷ 21
2 20/9/2012 Diễn đàn giáo dục về "Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á"
 
Các khóa tập huấn trong năm 2013
STT Ngày Khóa tập huấn
1 21-24/01/2013 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 3)
2 19-20/3/2013 Ứng dụng công nghệ trong xây dựng tài liệu giảng dạy
3 26-27/3/2013 Phương pháp nghiên cứu giáo dục đại học
4 20-23/5/2013 Huấn luyện Giảng dạy Kỹ năng mềm dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội SV (module 1)
 
Hội thảo quốc tế trong năm 2013
STT Ngày Hội thảo quốc tế
1 20-21/6/2013 Hội thảo quốc tế về "Tác động của toàn cầu hóa đến chất lượng giáo dục đại học"