::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2012::