::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn “Những định hướng mới trong công tác đánh giá chương trình học”


Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn “Những định hướng mới trong công tác đánh giá chương trình học” dành cho cán bộ chuyên môn của Trung tâm vào ngày 8 tháng 01 năm 2013.

Phụ trách trình bày là GS. TS. Lyn Shulha, Giám đốc nhóm đánh giá chương trình thuộc Đại học Queen, Canada.