::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO năm 2013


Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO đã diễn ra từ ngày 01-03 tháng 7 năm 2013 tại khách sạn Bangkok Marriot, Thái Lan.


Hơn 80 đại biểu là Giám đốc các Trung tâm SEAMEO, nhân viên cơ hữu, Ban Thư ký, đại diện các tổ chức thành viên liên kết và các tổ chức khách mời như: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học, Công nghệ Nhật Bản; Ngân hàng phát triển Châu Á; UNESCO Bangkok; Trung tâm Châu Á-Trung Quốc, Đại học Tsukuba…. Phiên họp dành riêng cho Giám đốc các Trung tâm đã xem xét, đánh giá kế hoạch chiến lược của tổ chức SEAMEO cũng như các khó khăn, khúc mắc trong việc thực hiện các dự án chủ chốt của tổ chức. Tiếp theo là phần báo cáo của các Trung tâm về thành tích hoạt động, các dự án đã và đang được tiến hành trong năm vừa qua.  Bên cạnh đó, phần thảo luận với các tổ chức khách mời đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực liên quan.Đồng thời trong thời gian trên, buổi họp Hội đồng Quản lý dự án “SEAMEO College” cũng được tiến hành. Với tư cách là thành viên của Hội đồng, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC đã trình bày kế hoạch thực hiện một trong những mô-đun của dự án.