::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về quản lý giáo dục cho cán bộ nguồn tại Vang Viêng, Lào


Từ ngày 14-17/10/2013, SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý phổ thông tại Vang Viêng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khóa học có sự tham gia của 35 học viên là cán bộ tập huấn chủ chốt trong tương lai trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục phổ thông của Lào. Khóa tập huấn chú trọng vào việc cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong công tác lãnh đạo và quản lý bậc phổ thông, đánh giá công tác giảng dạy, tuyển chọn tài liệu giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tài liệu giảng dạy. Khóa tập huấn do các chuyên gia thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC giảng dạy.