::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo Tập huấn về “Xây dựng Kỹ năng IELTS cho học viên cấp độ tiền IELTS”.


Ngày 07/01/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Nhà xuất bản Cengage Learning tổ chức buổi hội thảo tập huấn về “Xây dựng Kỹ năng IELTS cho học viên cấp độ tiền IELTS”. Diễn giả của buổi hội thảo là ông David Persey, chuyên gia đào tạo của NXB Cengage Learning.


Buổi hội thảo nhằm giúp giáo viên cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy hiệu quả và sáng tạo cho học viên cấp độ tiền IELTS. Hội thảo đã thu hút khoảng 25 giảng viên của Trung tâm tham gia.