::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên thảo luận chuyên đề của Tổ chức SEAMEO về viễn cảnh giáo dục Khu vực Đông Nam Á từ sau năm 2015 và Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục cho tất cả mọi người


Thực hiện theo chủ chương của Hội nghị Hội đồng Bộ Trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 3 năm 2013 và thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Tổ chức SEAMEO, phiên thảo luận chuyên đề của Tổ chức SEAMEO về “Viễn cảnh giáo dục Khu vực Đông Nam Á từ năm 2015 và Kế hoạch thực hiện Hậu Chương trình Giáo dục cho tất cả mọi người” được tổ chức từ ngày 28-30/01/2014 tại Chiang Mai, Thái Lan.

 Khoảng 100 đại biểu tham dự là cán bộ cao cấp và cán bộ cốt cáng từ các quốc gia thành viên tổ chức SEAMEO, đại diện các quốc gia thành viên liên kết, giám đốc và nhân viên nòng cốt của các Trung tâm tổ chức SEAMEO, đại diện của các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, đại diện từ các cơ quan chính phủ, tổ chức cá nhân, học sinh và sinh viên đã tham dự phiên thảo luận quan trọng này.
Buổi thảo luận chuyên đề nhằm mục đích phân tích các luận điểm toàn cầu và khu vực Châu Á- Thái Bình Dương về các vấn đề liên quan đến Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mục tiêu Giáo dục cho tất cả mọi người cũng như Viễn cảnh giáo dục sau năm 2015, nhằm xác định và sắp xếp các vấn đề quốc gia về giáo dục của Châu Á Thái Bình Dương đối với bối cảnh toàn cầu, xác định các khoảng cách, các ưu tiên và thực tiễn cho việc thực hiện các chương trình giáo dục, định nghĩa và thảo luận các vấn đề về viễn cảnh giáo dục toàn cầu, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Đông Nam Á.  Phiên thảo luận đã cố gắng đạt được các đồng thuận trong việc đưa ra các viễn cảnh giáo dục từ sau năm 2015 trong tổ chức SEAMEO bao gồm làm rõ vai trò của các nhân tố liên quan, các cơ cấu để đưa các viễn cảnh giáo dục vào các chương trình của các Trung tâm SEAMEO. Đồng thời cũng chỉ ra các hệ thống chính sách khu vực nhằm hỗ trợ thực hiện các chương trình của các quốc gia tổ chức SEAMEO. TS. Đặng Văn Hùng đại diện Trung tâm SEAMEO RETRAC tham dự sự kiện cũng như các hoạt động tai phiên thảo luận chuyên đề.