::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm SEAMEO RETRAC


Ngày 10/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội nghị CBVC năm 2014 cho toàn bộ CBVC đang làm việc toàn thời gian tại Trung tâm.


Đây là Hội nghị hằng năm nhằm tổng kết công tác năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm năm 2014, công bố kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2013, thảo luận đóng góp nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014, và bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2014. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.