::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích Nhân viên


Vào ngày 19/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn về công tác Quản lý và Khuyến khích nhân viên cho cán bộ chuyên môn của Trung tâm.

Tập huấn do GS.TS. Morell D. Boone từ trường Đại học Đông Michigan, Hoa Kỳ trình bày. Tập huấn cung cấp cho cán bộ Trung tâm những kiến thức chuyên sâu cũng như kỹ năng trong công tác quản lý và khuyến khích nhân viên.