::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn về "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu, Module 1 - Phân tích vấn đề nghiên cứu và triển khai”


Từ ngày 27-28/3/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu, Module 1 - Phân tích vấn đề và triển khai nghiên cứu” cho 34 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam và khu vực kiến thức tổng quan về công tác nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, cũng như giúp cho học viên tìm hiểu thêm về những vấn đề thực tiễn trong công tác này. Module 1 cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến việc lựa chọn đề tài nghiên cứu, đặt ra các câu hỏi nghiên cứu, việc chọn mẫu và đánh giá trong nghiên cứu khoa học. Module 2 của khóa tập huấn mang tên Thiết kế nghiên cứu sẽ được tổ chức từ ngày 08-09/5/2014.