::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Buổi Hướng dẫn cho Giảng viên mới


Ngày 04/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các giảng viên mới được tuyển dụng vào Trung tâm.Buổi hướng dẫn nhằm giới thiệu về Trung tâm, phổ biến các quy định khi giảng dạy tại Trung tâm và tạo cơ hội cho các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. 20 giảng viên Việt Nam và bản ngữ đã tham dự buổi họp.