::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Buổi họp Giáo viên giảng dạy Chương trình tỉnh


Ngày 24/4/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi họp với giảng viên tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng tiếng Anh ở các tỉnh.


Buổi họp nhằm giới thiệu Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, giúp ôn lại việc thực hiện chương trình tỉnh và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên về phương pháp giảng dạy, tài liệu giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day, cũng như những chia sẽ khác về chuyên môn và nghề nghiệp trong quá trình tham gia các chương trình giảng dạy ở tỉnh.