::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo khoa học về “Một số vấn đề giáo dục phổ thông của Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á”


Vào ngày 3/06/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội thảo khoa học về “Một số vấn đề giáo dục phổ thông của Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á” với sự tham gia của  các cán bộ quản lý và nghiên cứu từ các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam.Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn để chia sẻ thông tin và phổ biến kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “So sánh mô hình và nội dung đào tạo của chương trình giáo dục phổ thông ở các nước tiên tiến khu vực Đông Nam Á và đề xuất các giải pháp khả thi cho Việt Nam” đồng thời so sánh và làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề của giáo dục Việt Nam và các nước trong khu vực. Hội thảo không những giới thiệu các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học của các tác giả nghiên cứu và quản lý giáo dục mà còn là diễn đàn để chia sẻ thông tin và những quan điểm khác nhau về giáo dục phổ thông.