::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp chuyên gia dự án “Cơ chế tầm soát các đối tượng chưa có cơ hội tiếp cận giáo dục”


Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam giao Trung tâm SEAMEO RETRAC thực hiện dự án tầm khu vực với đề tài “Xây dựng cơ chế tầm soát các đối tượng chưa có cơ hội tiếp cận giáo dục”.


Phiên họp chuyên gia nhằm khởi động dự án đã được tổ chức thành công vào ngày 15/12/2014 tại Trung tâm với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực đến từ tổ chức UNESCO Bangkok, Thái Lan; đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao, Lào; Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ Trưởng, Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam cùng Ban Giám đốc và Ban thực hiện dự án thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC. Phiên họp xoay quanh việc tìm ra cơ chế tầm soát các đối tượng chưa có cơ hội tiếp cận giáo dục.