::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm SEAMEO RETRAC


Ngày 27/01/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) năm 2015 cho toàn bộ CBVC đang làm việc toàn thời gian tại Trung tâm.Đây là Hội nghị hằng năm nhằm tổng kết công tác năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm năm 2015, công bố kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2014, thảo luận đóng góp nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015, và bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm 2015. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.