::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp cấp khu vực về Viễn cảnh giáo dục sau 2015 và Hội thảo về kế hoạch thực hiện Dự án SEAMEO College giai đoạn tiếp theo


TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm, và Bà Lê Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Nhân lực Pháp chế tham gia phiên họp cấp khu vực về “Viễn cảnh giáo dục sau 2015 và Hội thảo về kế hoạch thực hiện Dự án SEAMEO College” vào ngày 09-10/3/2015 tại Bangkok, Thái Lan.

Mục đích chính của phiên họp nhằm tổng kết kết quả thực hiện Dự án SEAMEO College Module 01 và thảo luận việc triển khai thực hiện 7 lĩnh vực chủ chốt do các Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á đề ra vào tháng 9/2014. Đồng thời, phiên họp cũng xác định các yếu tố then chốt rút ra từ nghiên cứu cấp khu vực về “Viễn cảnh giáo dục sau 2015 và chương trình giáo dục cho mọi người” cũng như thảo luận khả năng thể chế hóa việc dự báo và các nghiên cứu  tương lai của Dự án SEAMEO College và của tổ chức SEAMEO.