::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các Trung tâm SEAMEO về: “Thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và đảm bảo chất lượng”


Từ ngày 12-14/5/2015, Ông Thân Trọng Minh, Trưởng phòng Kiểm định và Phát triển thương hiệu và Ông Trương Bảo Duy, Tổ Hợp tác quốc tế Trung tâm SEAMEO RETRAC tham gia Hội thảo chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các Trung tâm SEAMEO về: “Thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và đảm bảo chất lượng” tại Trung tâm SEAMEO về giáo dục, đào tạo nghề và kỹ thuật (SEAMEO VOCTECH), Brunei.


Hội thảo bao gồm chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận nhóm và đối thoại trực tiếp với chuyên gia đến từ tổ chức kiểm định ISO tạo điều kiện cho các thành viên tham gia biết thêm về những mô hình tiên tiến trong việc quản lý kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Hội thảo thu hút 33 đại diện đến từ các Trung tâm SEAMEO tham dự.