::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh”


Ngày 08/6/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Nhà xuất bản Macmillan tổ chức buổi hội thảo “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh” cho các giảng viên tiếng Anh tại Trung tâm.

Hội thảo bao gồm các chủ đề tại sao kỹ năng sống lại cần thiết trong thời đại ngày nay, các kỹ năng này được tích hợp trong các giáo trình của Macmillan như thế nào, làm thế nào để tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy tiếng Anh và nguồn khai thác các nội dung về kỹ năng sống trên các trang web của NXB Macmillan và các hợp phần kỹ thuật số.

Buổi hội thảo được thực hiện bởi ông Jack Hsiao, chuyên gia đào tạo vùng của NXB Macmillan, khu vực Đông Á và đã thu hút 25 giáo viên tham dự.