::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO năm 2015


Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO đã diễn ra từ ngày 08-09/6/2015 tại khách sạn S31 Sukhumvit Bangkok, Thái Lan nhằm mục đích xem qua những hoạt động của tổ chức trong năm 2014-2015.


Hơn 80 đại biểu là Giám đốc các Trung tâm SEAMEO, viên chức cơ hữu, Ban Thư ký, đại diện các tổ chức thành viên liên kết và các tổ chức khách mời như: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học, Công nghệ Nhật Bản; Ban Thư ký ASEAN; Hiệp hội Khu vực về Đào tạo giáo viên dạy nghề tại Đông Á và Đông Nam Á; Trung tâm Châu Á-Trung Quốc….
 
Phiên họp dành riêng cho Giám đốc các Trung tâm đã bàn bạc về việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các Trung tâm SEAMEO cũng như bàn về những khóa đào tạo đang được các Trung tâm thực hiện. Tiếp theo là phần báo cáo của các Trung tâm về thành tích hoạt động, các dự án đã và đang được tiến hành trong năm vừa qua.  Bên cạnh đó, phần thảo luận với các tổ chức khách mời đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực liên quan. Sau đó, vào ngày 10/6/2015, phiên họp thảo luận về giai đoạn 5 năm đầu thực hiện kế hoạch chiến lược diễn ra tại resort Anantara Bangkok.