::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về Nâng cao năng lực cho các cán bộ tập huấn lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào


Từ ngày 24-27/11/2015, SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tại tỉnh Viêng Chăng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khóa học có sự tham gia của 32 học viên là cán bộ tập huấn chủ chốt trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục phổ thông của Lào. Khóa tập huấn do các cán bộ giảng viên cốt cán thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC giảng dạy. Khóa tập huấn tập trung nâng cao và tăng cường kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong lĩnh vực lãnh đạo giáo dục trong bối cảnh thế kỷ 21 và toàn cầu hóa, đánh giá sinh viên, kỹ năng tư duy phản biện và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.