::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về Đào tạo cán bộ nguồn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục


Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại tỉnh Vientaine, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tâm  SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục(IFEAD), Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Khóa học có sự tham gia của 31 học viên là cán bộ tập huấn chủ chốt trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục phổ thông của Lào. Khóa tập huấn do các cán bộ thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC giảng dạy. Khóa tập huấn tập trung nâng cao và tăng cường kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong các lĩnh vực Đánh giá học sinh, Lãnh đạo giáo dục đổi mới trong thế kỉ 21, Quản trị nguồn nhân lực, Ứng dụng ICT trong công tác quản lý.