::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Phiên họp Hội đồng Quản trị Trung tâm SEAMEO RETRAC lần thứ 20, ngày 21-22 tháng 9 năm 2017


Phiên họp Hội đồng Quản trị Trung tâm SEAMEO RETRAC lần thứ 20 được tổ chức vào ngày 21-22 tháng 9 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Mục đích của phiên họp nhằm tổng kết hoạt động FY 2016/2017 và thảo luận kế hoạch hoạt động trong năm kế tiếp. Cũng trong dịp này, hội nghị bàn tròn về Quản lý Giáo dục sẽ được tổ chức song song với phiên họp nêu trên. Hội nghị bàn tròn là dịp để các thành viên Hội đồng quản trị đến từ Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn về quản lý giáo dục trong khu vực.