::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Diễn đàn lãnh đạo và quản lý giáo dục, 21/9/2017


Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức diễn đàn hàng năm về lãnh đạo và quản lý giáo dục vào ngày 21 tháng 9 năm 2017. Tham gia Diễn đàn có sự góp mặt của thành viên của Hội đồng Quản trị của Trungtâm – các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục trong khu vực.  Sự kiện này sẽ được tổ chức cùng thời điểm với Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 của Trung tâm.