::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Buổi chia sẻ kinh nghiệm “Tăng cường sự giao tiếp của người học”, ngày 13/12/2017


Buổi sinh hoạt chuyên môn này nhấn mạnh những lơi ích của việc người học giao tiếp trong giờ học ngôn ngữ. Các giáo viên sẽ có cơ hội lắng nghe và  chia sẻ kinh nghiệm trong việc khuyến khích người học giao tiếp trong lớp cũng như thảo luận cách áp dụng những kinh nghiệm tiếp thu được vào lớp học của mình.