::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Khóa tập huấn về Quản lý dự án

Từ ngày 30/6 đến 01/7/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về "Quản lý dự án" cho 51 giảng viên, cán bộ tham gia công tác điều phối và quản lý dự án tại các trường đại học, cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Read more...

Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", Module 3 - Phân tích và trình bày dữ liệu

Từ ngày 19-20/6/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", mô-đun 3 -  Phân tích và trình bày dữ liệu cho 39 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

Khóa tập huấn nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", module 2 - Thiết kế nghiên cứu

Từ ngày 08-09/5/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", mô-đun 2 - Thiết kế nghiên cứu cho 20 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

Khóa tập huấn về "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu, Module 1 - Phân tích vấn đề nghiên cứu và triển khai”

Từ ngày 27-28/3/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nghiên cứu khoa học "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu, Module 1 - Phân tích vấn đề và triển khai nghiên cứu” cho 34 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường hiệu quả trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 17-21/02/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về quản lý giáo dục cho 36 cán bộ quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Read more...

[<<] [<] .[1]. [5] [6] [7] [8] [9] .[11]. [>] [>>]